กรมสรรพากรประกาศยกเลิกการใช้สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลในรูปแบบกระดาษเปลี่ยนมาใช้ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแทน

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ์ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากรเปิดเผยว่ากรมสรรพากรอ้านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการยกเลิกการใช้สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาเอกสารข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลได้แก่ หนังสือบริคณห์สนธิและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้ใช้หนังสือรับรองนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น จากการเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแทนวิธีการให้ผู้ประกอบการต้องคัดเอกสารดังกล่าวจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โฆษกกรมสรรพากรกล่าวเพิ่มเติมว่าการยกเลิกการใช้สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาเอกสารข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลเป็นไปตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร(NoCopy) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DigitalTransformation) นอกจากนั้นยังเป็นการอ้านวย