การทำบัญชีธุรกิจซื้อ-ขายสินค้า/บริการออนไลน์ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

การทำบัญชีธุรกิจซื้อ-ขายสินค้า/บริการออนไลน์ ให้ถูกต้องและมีประสทธิภาพ

        ปัจจุบันการทำธุรกิจ ซื้อขายสินค้า หรือบริการออนไลน์ เป็นสิ่งที่ทำได้ง่าย แถมไม่ต้องลงทุนอะไรมากนักแต่แท้จริงแล้วการทำธุรกิจซื้อ-ขายสินค้าหรือบริการออนไลน์ ให้ประสบความสำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องมีการเตรียมตัวที่ดี ส่วนหนึ่งของการเตรียมตัวก็คือ ระบบงานบัญชีและการเงิน หากเป็นระบบที่ดี จะสอดคล้องกับไปกับธรรมชาติของการทำงาน และการดำเนิน ธุรกิจที่เป็นจริง ระบบต่างๆ ที่มีการสร้างขึ้นมาจะต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อการดำเนินงาน ไม่ทำให้เกิดการผิดพลาดได้อย่างง่ายดาย และผู้ใช้งานข้อมูล ผู้บริหาร หรือเจ้าของกิจการ ในการตัดสินใจได้ถูกต้อง ทันเวลา ดังนั้นการทำบัญชีที่ดี และมีประสิทิภาพ จะประกอบด้วย

1.        ระบบบัญชีและรายงานธุรกิจซื้อ-ขายสินค้า/บริการออนไลน์  

1.1.     การวางระบบบัญชีจะต้องทำบัญชีให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี และตามประมวลรัษฎากร มีระเบียบแบบแผนการปฏิบัติงานบัญชี ระบบที่ดีจะต้องสอบทานความถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และตามประมวลรัษฎากร  

1.2.    การจัดระบบเอกสารทำบัญชี ได้แก่ เอกสารระบบลูกหนี้ (ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน) เอกสารระบบเจ้าหนี้ (ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน),เอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆ ,สำเนาสมุดหรือ statement ธนาคาร รวมถึงสัญญาต่างๆ จะต้องมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ สามรถค้นหาเอกสารที่ติองการได้ง่าย เป็นต้น

1.3.     จะต้องมีระบบการควบคุมภายในที่ดี เช่น  การรับเงิน การจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นต้น

2.    ผังบัญชี เอกสาร สมุดบัญชี ของธุรกิจซื้อ-ขายสินค้า/บริการออนไลน์  การทำบัญชีที่ดี จะต้องมีการออกแบบผังบัญชี ให้ครบถ้วน เพื่อให้การบันทึกบัญชีเป็นไปตามระบบตามผังบัญชีที่กำหนดไว้ ข้อมูลจะได้ถูกต้องเป็นระบบที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังมี เรื่องของเกสารและสมุดบัญชี ที่จะต้องดำเนินการดังนี้

2.1.    หลักฐานธุรกิจจะต้องเป็นเอกสารที่มีข้อความครบถ้วยถูกต้องตามกฎหมาย ได้แก่ ใบแจ้งหนี้,ใบเสร็จรับเงิน,ใบเบิกเงินทดรอง ,รายงานการเดินทาง , เอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งเอกสารทั้งหมดนี้จะต้องนำมาใช้อ้างอิงประกอบการลงบัญชี

2.2.   สมุดบัญชีและทะเบียนต่างๆ ก็จะต้องจัดทำขึ้นให้ครบถ้วย เพื่อสามารถแสดงรายละเอียดของบัญชีต่างๆ ไว้อ้างอิงเพื่อประกอบเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนในการใช้บริหารงาน เช่น สมุดบันทึกรายวันต่างๆ ,ทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา

3.    หลักเกณฑ์ทางบัญชีสำหรับธุรกิจซื้อ-ขายสินค้า/บริการออนไลน์  

3.1.     การรับรู้รายได้รายจ่าย ธุรกิจซื้อ-ขายสินค้า/บริการออนไลน์ ตามประมวลรัษฎากร

3.2.   การจัดทำบัญชีตามมาตรบานการบัญชี

4.    การจัดทำกระดาษทำการ เป็นเรื่องสำคัญที่นักบัญชีจะต้องจัดทำ เหมือนกับแฟ้มรายละเอียด และหลักฐานประกอบของบัญชีต่างๆ การจัดทำกระดาษทำการมีวัตถุประสงค์

4.1.    เพื่อเก็บรายละเอียดบัญชี ต่างๆ เช่น เงินสด ,เงินฝากธนาคาร, เงินทดรองจ่ายเป็น

4.2. การสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วนของการเก็บรายละเอียด กับหลักฐานประกอบของบัญชีต่างๆ

4.3. สอบทานความถูกต้องของกระดาษทำการกับมาตรฐานบัญชี และตามประมวลรัษฎากร

5.    การปิดบัญชีและจัดทำงบการเงิน ประจำปี เมื่อข้อมูลและเอกสารต่างๆ ครบถ้วนตามข้อ 1 ถึงข้อ 4 แล้ว ก็จะดำเนินการปิดบัญชี และพิมพ์งบการเงิน และจะมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ดังนี้

5.1.    ตรวจทานความครบถ้วนถูกต้อง ทางด้านบัญชี และภาษีอากร กับกระดาษทำการ

5.2.   นำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา และขอความเห็น และซักถามข้อมูลบางอย่างที่มีข้อสงสัย เมื่อผู้บริหารเห็นชอบแล้ว ก็ดำเนินการส่งผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบต่อไป

5.3.   นำเสนอผู้สอบบัญชี เพื่อให้ผุ้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองงบการเงิน

5.4.   นำส่งงบการเงินต่อส่วนราชการ เช่นกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร