การวางระบบบัญชีโรงเรียนเอกชน

การวางระบบบัญชีโรงเรียนเอกชนด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ SchoolAcc

                พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 มาตรา 31 (8) กําหนดให้คณะกรรมการบริหารของโรงเรียน ในระบบมีอำนาจหน้าที่ให้ความเห็นชอบรายงานประจําปี งบการเงินประจําปี  และ มาตรา 46 กําหนดให้โรงเรียนเอกชนในระบบต้องจัดวางระบบและจัดทำบัญชีของ โรงเรียน

                บริษัท อีซี่ออนไลน์ จำกัด ได้ตระหนักของการทำบัญชี  เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน  ประหยัดค่าใช้จ่ายในการวางระบบ รวมทั้งเมื่อใช้โปแกรมก็สามารถปฏิบัติได้จริงถือว่าเป็นโปรแกรมโรงเรียนพร้อมใช้(เปิดโปรแกรมใส่ข้อมูลพื้นฐาน สามารถทำงานได้เลย)

                ในส่วนของการวางระบบจะประกอบด้วย

1.       ระบบฐานข้อมูลนักเรียน

2.       ระบบลูกหนี้ค่าเล่าเรียน

3.       ระบบสินค้าคงคลัง

4.       ระบบรายงานงบประมาณ

5.       งานโครงการ 

6.       ระบบเจ้าหนี้การค้า

ในส่วนของการทดลองใช้โปรแกรมสามารถเข้าไป ทดลองใช้โปรแกรม ที่ เว็บ SchoolAcc.com