ทำไม ธุรกิจ SMEs ถึงต้องทำบัญชีเล่มเดียว ให้ถูกต้อง

ในการปิดบัญชีเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 62 เพื่อให้การปิดบัญชีถูกต้อง เราควรทบทวนถึงสาเหตุที่ต้องทำบัญชีเล่มเดียวให้ถูกต้องด้วยเหตุผลดังนี้

1.  กรมสรรพากรใช้ระบบ Big Data และ Data Analytic มาจำแนกบัญชีของกลุ่มธุรกิจว่ามีลักษณะใดที่เข้าข่ายว่าเป็นการเลี่ยงภาษีหรือไม่ อย่างไร

2.  ธนาคารพาณิชย์ จะใช้งบการเงินที่ยื่นเสียภาษีในการพิจารณาปล่อยเงินกู้ หากงบการเงินไม่ถูกต้อง   ธนาคารพาณิชย์อาจพิจารณาชะลอ หรือขอเอกสารเพิ่มเกี่ยวกับอนุมัติการปล่อยเงินกู้ และอาจมีการขอเรียกดูงบการเงินมาพิจารณาอยู่เรื่อยๆ

3.  เจ้าหนี้ที่ให้เครดิตซื้อสินค้าจะขอดูงบการเงินที่ยื่นเสียภาษีก่อนตกลงให้เครดิตทางการค้า

4.  การทำบัญชีเล่มเดียวให้ถูกต้อง จะได้ข้อมูลทางบัญชีสะท้อนผลการดำเนินการที่แท้จริง มีความโปร่งใส่ น่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบได้ และรู้การเงินของกิจการตัวเอง เพื่อนำมาใช้วางแผนธุรกิจต่อไป

5.  การมีบัญชีชุดเดียวจะเพิ่มความน่าเชื่อถือของกิจการให้กับสถาบันการเงิน ทำให้ต้นทุนทางการเงินต่ำลง และที่สำคัญช่วยประหยัดภาษีได้ เนื่องจากนำส่งภาษีได้ตรงตามสภาพความเป็นจริงของกิจการ