บทความวิชาการ

ทางศูนย์ฝึกวิชาชีพบัญชี ได้เขียนบทความ 4 เรื่อง ได้แก่

1.การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า และบริการ ทั้งระบบที่เข้าใจง่าย

2.การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับนิติบุคคลหมู่บ้าน จัดสรร/อาคารชุด ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย

3.การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับโรงเรียนเอกชน ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย

4.การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับสมาคม/มูลนิธิ ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย