เกณฑ์สิทธ์ กับ ภาษีอากร

 เกณฑ์สิทธ์ กับ ภาษีอากร

เกณฑ์สิทธิ์ คือ เกณฑ์การรับรู้รายได้และรายจ่าย  เกิดขึ้นหรือเป็นของรอบระยะเวลาบัญชีใด  ก็ให้ถือเป็นรายได้และรายจ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น  ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่าจะได้รับเงินสดหรือจ่ายเงินสดออกไปแล้วหรือไม่

ดังนั้น รายได้และรายจ่าย เมื่อถึงกำหนดชำระแล้ว หากยังไม่ได้รับหรือจ่ายเงิน ก็จะถือเป็นรายได้ค้างรับหรือรายจ่ายค้างจ่าย และต้องนำไปรวมคำนวณกำไรสุทธิด้วย ในทำนองเดียวกัน หากรายได้ได้รับล่วงหน้า หรือรายจ่ายได้จ่ายล่วงหน้าที่เป็นค่าสินค้าหรือบริการที่ยังไม่ได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการนั้น ก็ยังไม่ถือเป็นรายได้หรือรายจ่าย ในรองระยะเวลาบัญชีรับและจ่าย จึงไม่ต้องนำรายได้รับล่วงหน้าหรือรายจ่ายล่วงหน้าดังกล่าว ไปรวมคำนวรกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นเป็นไปตามประมวลรัษฎากรมาตรา 65

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

(เดิมบริษัท สำนักงาน เอ.ที.เอส.การบัญชี จำกัด)

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ รับตรวจสอบบัญชี อบรมและฝึกงานบัญชี

สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์ปัญญา ศุกลินวนิช โทร 065-449-1925

 คุณฐิติรัชต์  รังสรรค์รุ่งกิจ  โทร 096-656-9162

Tel : 02-9640061, 02-9640062

Website : www.bancheesiam.com

E-mail : p.sukalinwanit@gmail.com