รับทำบัญชีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

รักษาความลับ ซื่อสัตย์ ใส่ใจคุณภาพงานบริการ

รับทำบัญชีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร

รับทำบัญชีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง คือ บริการรับทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE ที่มีระบบคุณภาพรองรับการทำงาน บริการรับทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE ที่มีระบบคุณภาพรองรับการทำงาน การให้บริการมี 2 รูปแบบ คือ
1. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่มีความประสงค์จะใช้โปรแกรมในระบบลูกหนี้ (การออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน) และระบบควบคุมสินค้าคงคลัง และบันทึกบัญชีทั้งระบบ (ตามฟังชั่นการใช้งานของโปรแกรม) และอาจให้สำนักงานดูแลและปิดบัญชีประจำปี
2. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่มีความประสงค์ให้สำนักงานบัญชีโดยกิจการจะต้องส่งเอกสาร รายรับ รายจ่าย เอกสารหนังสือรับรอง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และสำเนาสมุดบัญชีหรือ statement บัญชีเงินฝากธนาคาร และสัญญาต่างๆ (ถ้ามี) สำนักงานจะดำเนินบันทึกบัญชี จัดทำแบบยื่นภาษี และปิดบัญชีประจำปี

รับทำบัญชีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ให้ถูกต้องอย่างมืออาชีพ

      ด้วยประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาการทำบัญชี การการเงิน และด้านภาษีอากร กว่า 28 ปี จากทีมงานนักวิชาการและทีมงานผู้สอบบัญชี ที่มีประสบการณ์ ได้วางแนวทางในการรับทำบัญชีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามมมาตรฐานการบัญชีและตามประมวลรัษฎากรดังนี้

  1. รับทราบปัญหา เช่น ประเด็นปัญหาของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ด้านบัญชี ภาษี โดยเฉพาะ วิธีการรับรู้รายได้ และการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม การจัดทำต้นทุนงานโครงการ ปัญหาเงินทดรองจ่าย เงินสดย่อย การควบคุมอุปกรณ์งานแต่ละโคงการ รวมถึงการใช้โปรแกรมบัญชีในการจัดการทำงานประจำให้ถูกต้อง ตลอดจนความต้องการใช้บริการของลูกค้า
  2. ศึกษาและหาแนวทางในการแก้ปัญหาจากข้อ 1
  3. จัดระบบการทำงานรับทำบัญชีร่วมกับลูกค้า
  4. Set up โปรแกรมบัญชี ทดสอบการใช้งาน และอบรมการใช้งานของโปรแกรมบัญชี
  5. เริ่มใช้งานจริง และติดตามเป็นพี่เลี้ยงในการใช้งานโปรแกรมบัญชี( ปรับระบบการทำงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง)
  6. ทุกสิ้นเดือน จัดทำภาษีและจัดทำรายงาน( ปรับปรุงแก้ไข) บัญชีและการเงิน นำเสนอผู้บริหาร
  7. ให้คำแนะนำ และเสนอแนะในการบริหารการเงินและบัญชีแก่ลูกค้า

ประโยชน์ที่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะได้รับ
– วางระบบเอกสารให้สอดคล้องกับการทำงานบัญชี
– กิจการได้ OUT SOURCE ในการทำบัญชี ไม่ต้องกังวลเรื่องการทำบัญชี
– ไม่ต้องจ้างพนักงานทำบัญชี ซึ่งหากจ้างพนักงานที่มีประสบการณ์ จะต้องจ้างในอัตราที่สูงมาก
– เปรียบเสมือนมีผู้จัดการบัญชี และที่ปรึกษาประจำกิจการ
– กิจการไม่ต้องปรับระบบงาน สามารถดำเนินการได้ตามปกติ
– ได้ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ไม่ต้องกลัวถูกทำลายด้วยไวรัสคอมพิวเตอร์
– ได้ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเวลา และใช้ในการตัดสินใจ
– ได้ที่ปรึกษาด้านการเงินประจำกิจการ

ทุกขั้นตอนการทำงาน ควบคุมโดยทีมนักวิชาการ และทีมผู้สอบบัญชี

สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอคำปรึกษาได้ที่

                       อ.ปัญญา ศุกลินวนิช โทร 065-449-1925                   

หรือ p.sukalinwanit@gmail.com

กลับหน้าบริการทั้งหมด