ภาษีน่ารู้ : เงินกองทุนสะสมของพนักงาน ถือเป็นรายจ่าย ในการคำนวณกำไรสุทธิได้หรือไม่

ภาษีน่ารู้ : เงินกองทุนสะสมของพนักงาน ถือเป็นรายจ่าย ในการคำนวณกำไรสุทธิได้หรือไม่

ภาษีน่ารู้ – เงินกองทุนสะสมของพนักงาน ถือเป็นรายจ่าย ในการคำนวณกำไรสุทธิได้หรือไม่

ในกรณีที่บริษัทตั้งกองทุนสะสมของพนักงาน ถึงแม้จะกำหนดว่าบริษัทได้จ่ายเด็ดขาดแก่พนักงานแล้ว โดยบริษัทไม่มีสิทธิ์เรียกคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ถึงแม้ว่าจะได้มอบหมายให้บริษัทอื่น เป็นผู้จัดการบริหารเงินกองทุน โดยมีคณะกรรมการควบคุม ส่วนพนักงานจะได้รับเงินจำนวนนั้นต่อเมื่อพ้นจากการเป็นสมาชิก เว้นแต่พ้นจากการเป็นสมาชิกเพราะเหตุที่ประพฤติผิดหรือกระทำผิด สมาชิกจะไม่ขอรับเงินสมทบในส่วนของบริษัท เงินส่วนนี้ทั้งหมดจะตกเป็นของกองทุน

ในกรณีที่สมาชิกเป็นหนี้หรือทุจริตต่อกองทุนหรือต่อบริษัท คณะกรรมการบริหารดังกล่าว มีอำนาจเด็ดขาดที่จะจัดการชำระหนี้รับคืนแก่กองทุนหรือบริษัท เช่นนี้จึงเป็นกรณีที่พนักงานไม่มีสิทธิ์นำเงินกองทุนไปใช้จ่ายเพื่อเลี้ยงชีพได้ในขณะที่บริษัทจ่ายให้ จึงไม่เข้าข้อยกเว้น ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 65 ตรี ( 2 ) แห่งประมวลรัษฎากร จึงต้องถือว่าเงินกองทุนดังกล่าว บริษัทไม่มีสิทธิ์นำมาเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิได้

จาก วิชาภาษีอากร ว่าด้วย ภาษีเงินได้นิติบุคคล  โดยอาจารย์โกเมนทร์ สืบวิเศษ

ฎีกาที่ 140/25347

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ รับตรวจสอบบัญชี

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

02-9640061, 02-9640062065-449-1925, 096-656-9162 

เว็บไซต์: 

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด 

http://www.atsaccounting.co.th/ หรือ https://buncheesiam.com/