ภาษีน่ารู้ : ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เมื่อบริษัทนำทรัพย์สินของบุคคลอื่นมาใช้ในกิจการ ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณสิทธิได้หรือไม่?

ภาษีน่ารู้ เมื่อบริษัทนำทรัพย์สินของบุคคลอื่นมาใช้ในกิจการ  ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณสิทธิได้หรือไม่?

ภาษีน่ารู้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เมื่อบริษัทนำทรัพย์สินของบุคคลอื่นมาใช้ในกิจการ ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณสิทธิได้หรือไม่?

กรณีบริษัท นำทรัพย์สินของบุคคลอื่นมาใช้ในกิจการของบริษัทโดยไม่ต้องเสียค่าเช่า แต่บริษัทจะต้องจ่ายค่าซ่อมแซม ค่าอะไหล่และค่าส่วนประกอบหรือออกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรืออื่นๆ โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยอมให้ถือเป็นรายจ่าย ในการคำนวณสิทธิได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (13)แห่งประมวลรัษฎากร

จาก วิชาภาษีอากร ว่าด้วย ภาษีเงินได้นิติบุคคล  โดยอาจารย์โกเมนทร์ สืบวิเศษ

กค. 0804/18912 – 22 ก.ย.2523  ต.16.6000

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ รับตรวจสอบบัญชี

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

02-9640061, 02-9640062065-449-1925, 096-656-9162 

เว็บไซต์: 

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด 

http://www.atsaccounting.co.th/ หรือ https://buncheesiam.com/