สะดวก ถูกต้อง มั่นใจ ในข้อมูลบัญชีการเงินด้วยบริการรับตรวจสอบบัญชีใกล้ฉัน

ตรวจสอบบัญชี คืออะไร?

   การตรวจสอบบัญชี คือ กระบวนการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของธุรกิจอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลเหล่านั้น ถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชีจะทำการตรวจสอบเอกสารทางการเงินต่างๆ เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด รายละเอียดประกอบงบการเงิน ตลอดจนหลักฐานการทำธุรกรรมต่างๆ เพื่อหาข้อผิดพลาด ความไม่สอดคล้อง หรือการทุจริต 

จะเลือกใช้บริการตรวจสอบบัญชีทั้งทีต้องพิจารณาเรื่องอะไรบ้าง?

 1. เข้าใจว่าการตรวจสอบบัญชีมีกระบวนการอย่างไร 

     การตรวจสอบบัญชีเป็นกระบวนการที่ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี (CPA) ตรวจสอบข้อมูลการเงินขององค์กรเพื่อยืนยันความถูกต้องและความเหมาะสมตามมาตรฐานการบัญชี การตรวจสอบช่วยให้มั่นใจว่ารายงานการเงินสะท้อนถึงภาพจริงของธุรกิจและช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 2. ทำไมต้องตรวจสอบบัญชี? 

  • เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับข้อมูลทางการเงินของธุรกิจ ช่วยให้ผู้ลงทุน เจ้าหนี้ ลูกค้า และหน่วยงานภาครัฐมั่นใจในความถูกต้องของข้อมูล
  • สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหารธุรกิจว่าข้อมูลทางการเงินที่ใช้วางแผนกลยุทธ์และตัดสินใจนั้นถูกต้อง
  • ช่วยให้ธุรกิจตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบบัญชี ป้องกันความเสี่ยงและการสูญเสีย
  • ป้องกันการทุจริตและการฉ้อโกงภายในธุรกิจ
  • ช่วยให้ธุรกิจวางแผนกลยุทธ์และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง
 3. ขอบเขตขั้นตอนดำเนินการ

  1. ลูกค้าลงนามตอบรับใช้บริการ
  2. สำนักงานเข้าศึกษาระบบงาน
  3. สำนักงานจะแจ้งวันเข้าตรวจสอบ ( ตรวจสอบระหว่างปี และตรวจสอบปลายปี) รวมถึงเอกสารที่ต้องเตรียมก่อนการตรวจสอบ
  4. สอบทาน (cross-check) ระบบการเสียภาษีของกิจการ และการปฏิบัติงานของฝ่ายบัญชีภาษีอากร
  5. สำนักงานจะเข้าตรวจสอบตามกำหนดการ
  6. สำนักงานรับรองงบการเงิน พร้อมข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ
 4. บริการตรวจสอบบัญชีเหมาะสำหรับ

  1. กิจการต้องการทีมงานที่มีประสบการณ์และมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบบัญชี
  2. กิจการที่ต้องการให้คำแนะนำด้านปัญหาการทำบัญชี และปัญหาด้านภาษีอากร
 5. ประโยชน์ของการมีสำนักงานบัญชีใกล้กิจการ

  1. การมีสำนักงานบัญชีใกล้กิจการช่วยให้ข้อมูลทางการเงินของคุณมีความถูกต้องได้ข้อมูลหลังการผ่านการตรวจรวดเร็วขึ้น และน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
  2. สะดวกและรวดเร็ว ในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และแก้ไขปัญหา
  3. ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง
  4. เข้าใจความต้องการของธุรกิจในท้องถิ่น
  5. สร้างความสัมพันธ์ ที่ดีกับธุรกิจ ช่วยให้การทำงานราบรื่น
  6. การรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในสายงานจะช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการธุรกิจของคุณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 6. วิธีการหาบริการรับตรวจสอบบัญชีใกล้ฉัน

  • ค้นหาทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเว็บไซต์ของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีแห่งประเทศไทย

  • สอบถามคำแนะนำจากธุรกิจใกล้เคียงหรือมิตรสหายที่เคยใช้บริการแล้ว จากเพื่อนหรือญาติที่ทำธุรกิจ
  • ติดต่อสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีแห่งประเทศไทย
  • เข้าร่วมงานสัมมนาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
 7. วิธีเลือกสำนักงานบัญชีที่อยู่ใกล้ฉัน โดยพิจารณาหลักเกณฑ์

  • พื้นที่ให้บริการ : ในการเลือกสำนักงานบัญชีที่ดีในนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และเขตกรุงเทพมหานคร
  • ประสบการณ์ : เลือกสำนักงานบัญชีที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีธุรกิจประเภทเดียวกับธุรกิจของคุณ
  • คุณสมบัติ : เลือกสำนักงานบัญชีที่มีทีมนักบัญชีที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบัญชี
  • ค่าบริการ : เปรียบเทียบค่าบริการจากหลายๆ สำนักงานบัญชี
  • บริการ : เลือกสำนักงานบัญชีที่ให้บริการที่ตรงกับความต้องการของคุณ
  • ชื่อเสียง : เลือกสำนักงานบัญชีที่มีชื่อเสียงและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

FAQ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับรับตรวจสอบบัญชี

Q : การตรวจสอบบัญชีมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

A : ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชีจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ขนาดของธุรกิจ ความซับซ้อนของข้อมูลทางการเงิน ระยะเวลาในการตรวจสอบ ประสบการณ์และชื่อเสียงของผู้สอบบัญชี โดยทั่วไป ค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ 0.1% – 0.5% ของรายได้ปีล่าสุด

Q : ใครบ้างที่จำเป็นต้องรับการตรวจสอบบัญชี?

A : ธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดมหาชน บริษัทจำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด เริ่มต้นประกอบการ รวมถึงธุรกิจที่ต้องการขยายกิจการ และใช้เครดิตในอนาคต

Q : ฉันควรเลือกสำนักงานบัญชีอย่างไร?

A : เลือกสำนักงานบัญชีที่มีประสบการณ์ มีทีมผู้เชี่ยวชาญ และมีความน่าเชื่อถือ ควรตรวจสอบใบอนุญาตและรีวิวจากลูกค้าที่ผ่านมา

Q : ทำไมต้องตรวจสอบบัญชี?

A : การตรวจสอบบัญชีช่วยให้ธุรกิจมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ในข้อมูลการเงิน นอกจากนี้ยังช่วยในการป้องกันความผิดพลาดทางการเงินและปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ

Q : การมีสำนักงานบัญชีใกล้กิจการมีประโยชน์อย่างไร?

A : สำนักงานบัญชีใกล้กิจการช่วยให้ธุรกิจมีข้อมูลการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ ช่วยในการปรับปรุงกระบวนการธุรกิจและป้องกันความผิดพลาดทางการเงิน

Q : วิธีการหาบริการรับตรวจสอบบัญชีใกล้ฉัน?

A : ค้นหาออนไลน์, สอบถามคำแนะนำ, หรือติดต่อสำนักงานบัญชีใกล้เคียงและสอบถามเกี่ยวกับบริการตรวจสอบบัญชีที่พวกเขามีเสนอ

……………………………

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ รับตรวจสอบบัญชี

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

02-964-0061, 02-964-0062, 065-449-1925, 096-656-9162 

ติดตามเว็บไซต์: http://www.atsaccounting.co.th/ หรือ https://buncheesiam.com/ 

หรือติดต่อที่เพจ: สำนักงานบัญชีสยามออนไลน์ รับทำบัญชี นนทบุรี