บริการตรวจสอบบัญชี

รักษาความลับ ซื่อสัตย์ ใส่ใจคุณภาพงานบริการ

บริการตรวจสอบบัญชี

บริการตรวจสอบบัญชี เป็นบริการตรวจสอบบัญชีภายนอก เพื่อรับรองงบการเงิน  โดยทีมงาน “ผู้ตรวจสอบบัญชี” รับอนุญาต (CPA) ที่ได้มาตรฐาน โดยจะปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชี และปฏิบัติงานด้วนระบบคุณภาพ โดยใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชี ระบบควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน เสนอข้อสังเกต ต่อผู้บริหารเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่สำคัญ การแจ้งให้ทราบถึงข้อผิดพลาดทางการบัญชี ทั้งนี้เพื่อให้งบการเงินแสดงข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมส่งผลให้การบริหารงาน ของกิจการ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับจากใช้บริการตรวจสอบบัญชี

– กิจการจะได้ทีมงานตรวจสอบบัญชี(  CPA)ที่มีประสบการณ์
– ทีมตรวจสอบจะเน้นการตรวจสอบด้านภาษีอากร เพื่อให้มั่นใจว่ากิจการมีการเสียภาษีที่ถูกต้องครบถ้วน
– ทีมงานจะทำการวิเคราะห์งบการเงิน และเสนอแนะข้อสังเกตในการบริหารการเงิน เพื่อรองรับการขยายกิจการ
– กิจการจะได้รับ ข้อเสนอแนะ จากการตรวจสอบ เพื่อนำมาปรับวิธีการทำงาน

ขอบเขตขั้นตอนดำเนินการ

– ลูกค้าลงนามตอบรับใช้บริการ
– สำนักงานเข้าศึกษาระบบงาน
– สำนักงานจะแจ้งวันเข้าตรวจสอบ ( ตรวจสอบระหว่างปี และตรวจสอบปลายปี) รวมถึงเอกสารที่ต้องเตรียมก่อนการตรวจสอบ
– สอบทาน (cross-check) ระบบการเสียภาษีของกิจการ และการปฏิบัติงานของฝ่ายบัญชีภาษีอากร
– สำนักงานจะเข้าตรวจสอบตามกำหนดการ
– สำนักงานรับรองงบการเงิน พร้อมข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ

อัตราค่าบริการ โดยประมาณ

– ค่าบริการ  เป็นไปตามอัตราค่าบริการ  

บริการตรวจสอบบัญชีเหมาะสำหรับ

-กิจการต้องการทีมงานที่มีประสบการณ์และมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบบัญชี
-กิจการที่ต้องการให้คำแนะนำด้านปัญหาการทำบัญชี และปัญหาด้านภาษีอากร

กลับหน้าบริการทั้งหมด