บริการตรวจสอบบัญชีภายใน

รักษาความลับ ซื่อสัตย์ ใส่ใจคุณภาพงานบริการ

บริการตรวจสอบบัญชีภายใน

บริการตรวจสอบบัญชีภายในโดยทีมงานที่มีประสบการณ์และมีกระบวนการตรวจสอบที่มีคุณภาพ ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องมือสำคัญของฝ่ายบริหารในการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ ด้วยวิธีการทำงานเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและเราจะเป็นที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะต่อการทำงานเพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องตามวิธีการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค์ของของการตรวจสอบบัญชีภายใน

– เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆภายในองค์กรโดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วย ผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กรสามารถปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
– เพื่อส่งเสริมให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม และมั่นใจในการควบคคุมปฏิบัติงาน
– เพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของกระบวนการกำกับกิจการที่ดี
– เพื่อให้ผู้บริหารในระดับต่างๆได้ใช้ผลงานตรวจสอบภายในสำหรับการสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

ขอบเขตขั้นตอนดำเนินการ

 1. เมื่อลูกค้าลงนามตอบรับงาน
 2. สำนักงานเข้าศึกษาระบบงานเพื่อทำความเข้าใจธุรกิจ
 3. สำนักงานวางแผนการเข้าตรวจสอบ
 4. สอบทาน  ทดสอบรายการ และประเมินผลระบบการควบคุมภายในระบบต่างๆขององค์กร
 5. ตรวจสอบการเงินและบัญชี หมายถึง การสอบทานและตรวจสอบเอกสารหลักฐานบัญชีกาเงินโดยจะเริ่มจากจากการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ประเมิน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอและคำปรึกษาจากข้อมูลที่สอบทานรวมตลอดถึงทำหน้าที่ทดสอบและประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมการปฏิบัติงานของกิจการ
 6. ตรวจสอบระบบปฏิบัติการ  หมายถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง(Operational Audit
 7.  ตรวจสอบประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Audit)
 8.  ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ ระเบียบ นโยบาย และกฎหายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Audit)
 9.  ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของ รายงานเอกสารทางการเงิน บัญชี (Financial Audit)
 10. ตรวจสอบระบบปฏิบัติฐานข้อมูลด้านการประมวลผลของโปรแกรม (Information Technology Audit)
 11. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายในเพื่อเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ(ถ้ามี)
 12. ตรวจสอบกรณีพิเศษ ที่ผู้บริหารให้ความสนใจ เช่นระบบซื้อ  ระบบขาย ระบบจ่ายชำระหนี้ ระบบรับชำระหนี้ ระบบการควบคุมบริหารสินค้า ระบบการควบคุมการบริหารสินทรัพย์  ระบบการควบคุมการบริหารต้นทุน  ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
 13. เข้าร่วมประชุมหารือกัน สำหรับผลการตรวจสอบเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของงานตรวจสอบภายใน

อัตราค่าบริการ โดยประมาณ

– ค่าบริการ  คิดตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระบบที่ทำการตรวจสอบต่างๆ
– เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกิจการกับสำนักงาน

บริการตรวจสอบบัญชีเหมาะสำหรับ

– กิจการต้องการทีมงานที่มีประสบการณ์ และทีมงานที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบภายใน
– กิจการที่ต้องการคำแนะนำด้านปัญหาการทำบัญชี หรือปัญหาด้านภาษีอากร และอื่นๆ ที่กิจการต้องการ

บริการตรวจสอบบัญชีภายใน

กลับหน้าบริการทั้งหมด