ภาษีน่ารู้ : บริษัทให้รางวัลสมนาคุณแก่ลูกค้าที่ขายสินค้าของบริษัทได้สูง ถือเป็นรายจ่ายกำไรสุทธิ ได้หรือไม่

กรณีที่บริษัทวางนโยบายว่า ถ้าลูกค้ารายใดสามารถขายสินค้าของบริษัทได้สูง บริษัทจะให้รางวัลสมนาคุณ เช่น โทรทัศน์ ฯลฯ บริษัท จะต้องแจ้งนโยบายให้ลูกค้าทราบโดยทั่วกัน…

admin

28 กรกฎาคม 2023

เกร็ดความรู้ภาษี : รถยนต์ที่เช่าซื้อไม่ได้กรรมสิทธิ์จะหักค่าสึกหรอหรือค่าเสื่อมราคาได้หรือไม่

รถยนต์ที่เช่าซื้อมาและยังไม่ได้กรรมสิทธิ์ ก็ถือเป็นทรัพย์สิน ที่สามารถใช้งานได้ หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น เกินกว่า 1 รอบบัญชี…

admin

9 พฤษภาคม 2023

เกร็ดความรู้ภาษี : ดินที่ซื้อมาถมในที่บริษัทเช่าถือเป็นรายจ่ายในปีที่จ่ายได้หรือไม่

ดินที่ซื้อมาถมในที่ดินที่บริษัทเช่าย่อมเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินตามสัญญาเช่า ค่าถมดินถือเป็นต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิในการเช่าที่ดิน…

admin

8 พฤษภาคม 2023

เกร็ดความรู้ภาษี : รายจ่ายค่าซ่อมถนนให้คงสภาพเดิมถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

ค่าก่อสร้างถนนที่บริษัทจ่าย ทำถนนผ่านบริเวณที่ดินที่สร้างตึกแถวอาคารพาณิชย์ ถือเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่จ่ายหักเป็นรายจ่ายไม่ได้…

admin

5 พฤษภาคม 2023